Aktuality

Zmena mailovej adresy
Oznamujeme, že mailová adresa:  ocudacovlom@webtel.sk už nie je funkčné. Platí už len adresa: ocudacovlom@zoznam.sk

Verejné obstarávanie
OZNÁMENIE O ZADANÍ PODPRAHOVEJ ZÁKAZKY

„Oprava Havarijného stavu MK a vybudovanie prístupovej cesty s priľahlou plochou k lyžiarskemu stredisku, SO 02 – Prístupová cesta s odstavnou plochou k lyžiarskemu stredisku“


1.1 Verejný obstarávateľ:
Obec Dačov Lom
IČO: 00 319 279
Obecný úrad, č. 113
991 35 Dačov Lom
tel. č.: 047 / 487 41 21 fax: 047 / 487 41 21
mobil starostu: 0918 034 701
E-mail: ocudacovlom@zoznam.sk

1.2 Mandatár – Ing. Igor Kokavec – K.ING. IČO: 37 269 305
Dúbravská cesta 38
990 01 Veľký Krtíš
tel. č. 047/ 48 240 97, fax: 047/ 48 240 97, mobil.: 0905 860 900
E-mail: kokavecvk@stonline.sk


2. Predmet obstarávania a typ zmluvy:

Predmetom obstarávania je výstavba extravilánovej miestnej komunikácie – pokračovanie ulice Veľký rad za regionálnou cestou druhej triedy č. II/527, vrátane vybudovania odstavnej plochy slúžiacej pre spoločenské podujatia a občasné státie osobných motorových vozidiel a autobusov.
Výstavba spočíva vo vybudovaní novej prístupovej cesty k lyžiarskemu stredisku, vrátane odstavnej plochy pri ceste a s tým súvisiacich stavebných prác.

Kód CPV: Hlavný – 45111000-8, 45211360-0, 45233223-8, 45 233229-0
Doplnkový – IA13-5,

Zmluva o dielo.

3. Miesto realizácie stavby:
Intravilán a extravilán obce Dačov Lom, po ľavej strane cesty II/527.


4. Komplexnosť a variantnosť ponuky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania v rozsahu SO 02.


5. Termín realizácie stavby:
júl 2011 - august 2011.
Začatie prác je podmienené právoplatnosťou stavebného povolenia.

6. Spôsob financovania diela:
Z prostriedkov verejného obstarávateľa.


7. Podmienky účasti uchádzačov
Uchádzač musí mať právnu subjektivitu v zmysle obchodného zákonníka
alebo živnostenského zákona. Uchádzač musí byť oprávnený realizovať stavebné
práce v požadovanom rozsahu. Uchádzač musí preukázať realizáciu podobných
stavieb v predchádzajúcich troch rokoch. Bližšie v súťažných podkladoch.


8. Lehota na predkladanie ponúk:
05. 05. 2011 (štvrtok) do 12.30 hodiny.
Ponuky zaslať, alebo osobne doručiť na adresu: Ing. Igor Kokavec – K.ING.,
Dúbravská cesta 38,
990 01 Veľký Krtíš.

9. Otváranie obálok:
Dňa 05.05.2011 o 13.00 hodine na adrese: Ing. Igor Kokavec – K.ING.,
Dúbravská cesta 38,
990 01 Veľký Krtíš.


10. Termín oznámenia výsledku verejného obstarávania – zadania podprahovej zákazky
uchádzačom – písomne do 10. 05.2011


11. Termín uzavretia zmluvy o dielo na uvedený predmet obstarávania – do 30. 06.2011,
čo je aj termín viazanosti ponúk.


12. Kritérium na hodnotenie ponúk
Ponuka sa bude hodnotiť podľa jediného kritéria – a to: ceny za dielo vrátane DPH.V Dačovom Lome dňa 30. marca 2011 Drahotín Zvalo

starosta obce Dačov Lom

Súťažné podklady, vrátane projektovej dokumentácie v rozsahu SO – 02 v zmysle tohto oznámenia budú poskytnuté záujemcom na základe ich písomnej žiadosti doručenej mandatárovi pre verejné obstarávanie zastupujúceho verejného obstarávateľa – adresa uvedená v bode 1.2.

Rekonštrukcia budovy obecného úradu a pošty
Vsúčastnosti sa dokončuje rekonštrukcia budovy obecného úradu a pošty. Celkové náklady cca 45 tis. €. Z toho 32500,-